ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 28 เข้าชมวันนี้
  • 437 เข้าชมเดือนนี้
  • 43,913 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ของไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

แนวทางการติดต่อราชการในการรับสิ่งของที่นำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์

1. 
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในการติดต่อรับสิ่งของ จากส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากร หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์

            1.1
กรณีผู้มีชื่อรับเป็นบุคคลธรรมดา ในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL ITEMS)
                 1.1.1
ขอรับสิ่งของด้วยตนเอง
                        -
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของเป็นชาวต่างชาติ)                                                        ของผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ

- ใบแจ้ง ฯ

                  1.1.2 มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับสิ่งของแทนตน
                        -
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนา)
                        -
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามรับรองสำเนา)
                        -
ใบแจ้ง ฯ โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึกรายละเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ
            1.2
กรณีผู้รับสิ่งของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างฯ ร้าน เป็นต้น
                  1.2.1
ผู้มีอำนาจมารับด้วยตนเอง
                        -
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ
                        -
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน (สำเนา) รับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท
                        -
ใบแจ้ง ฯ (ผู้มีอำนาจ ต้องลงนามพร้อมประทับตราบริษัทลงในด้านหลังใบแจ้งฯ)
                  1.2.2
นิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
                        -
เอกสารข้างต้นตามข้อ 2.1
                        -
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ
                        -
ใบแจ้งฯ (ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทในแบบฟอร์มการมอบอำนาจด้านหลังใบแจ้งฯ)

*** หมายเหตุ ***   ผู้รับมอบอำนาจ จะมอบอำนาจต่อให้บุคคลอื่นอีกมิได้


2. ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์
2.1
พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์

การคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์ จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนส่งมอบให้กับผู้มีชื่อรับรอง                                            แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้

  ประเภทที่ 1: ของยกเว้นอากร  คือ ของที่มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
ของแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือ
2.
ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า


                    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำของไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีชื่อรับของตามจ่าหน้า ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัด                                 ในการนำเข้า
 
ประเภทที่ 2: ของต้องชำระอากร 

คือ ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB (Free On Board)                รวมกันไม่เกิน 40,000.- บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากร แล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เพื่อส่งมอบของให้แก่  ผู้มีชื่อรับของและเรียกเก็บอากรแทนกรมศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออกใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (Notification to Collect International Postal Items) และส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำระอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ โดยที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร
               
กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบว่าของรายใดมีปัญหาในการประเมินราคา หรือผู้มีชื่อรับของต้องการใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกของดังกล่าวเป็นของประเภทที่ 3

การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (ของประเภทที่ 2)

กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ทำการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะต้องชำระสำหรับสิ่งของนั้น ๆ หากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้ง  การประเมินค่าภาษีอากร ให้ทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำคำร้องขออุทธรณ์การประเมินราคา/ภาษีอากร  สามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่
http://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059
พร้อมแนบ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี เช่น   บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เป็นต้น) ส่งถึงส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ   กรมศุลกากร โดยตรง หรือส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ แต่ทั้งนี้ ผู้รับของจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร โดยเมื่อมีการยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้ว ที่ทำการไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้นไปยังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เพื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อไป และให้ผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปติดต่อขอรับของพร้อมชำระค่าภาษีอากรได้ที่ฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์   เลขที่ 111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประเภทที่ 3 : ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
               
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (Notification to Collect International Postal Items) แล้วส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ กรณี คือ
                

1. กรณีของราคาไม่เกิน   40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและ   จัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์ ดังนี้
                   -
กรอกเอกสารด้านหลังใบแจ้งฯ (ตามตัวอย่างที่จัดแสดงไว้) ยื่นเอกสารที่โต๊ะเบอร์ 3 รับหมายเลขบัตรคิว แล้วนั่งรอเรียกรับของ
                   -
เปิดของร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามช่องที่ได้รับเรียกเพื่อประเมินราคาค่าภาษีอากร ชำระค่าภาษีอากรแล้วรับใบปล่อยของจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร
                   -
ยื่นใบปล่อยของที่จุดตรวจสอบหน้าประตูทางเข้าก่อนออกจากด่านศุลกากร
                   -
ขั้นตอนในการดำเนินการขอรับของดังกล่าวใช้ระยะเวลา 36 นาที

                 2. กรณีของมีราคาเกินกว่า  40,000.- บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)   ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และมี Counter Service ให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                   -
ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
                   -
ผู้รับของส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์)
                   -
ผู้รับของชำระภาษีอากร
                   -
ผู้รับของติดต่อคลังสินค้าเพื่อนำของมาตรวจปล่อย
                   -
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจของตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบันทึกผลการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ระยะเวลา    30   นาที (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
                   -
ผู้รับของนำของไปจากอารักขาของศุลกากร

2.2 พิธีการส่งออกสินค้าทางไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

2.2.1 กรณีฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในบังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้
              -
ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก
              -
ไม่เป็นของต้องกำกัดในการส่งออก
             -
ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก
              -
การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท สำหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน       50,000 บาท สำหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำ และเครื่องรูปพรรณทองคำขาว
              -
มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
              -
มิใช่การส่งออกที่ขอใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา
2.2.2.
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                   -
ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากร ที่    ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน                             มาก่อน)
                   -
ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์)
                   -
ผู้ส่งออกชำระภาษีอากร (ถ้ามี)
                   -
ผู้ส่งออกจัดทำใบกำกับการขนย้าย (สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
                   -
ผู้ส่งออกนำของให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเป็นใบขนสินค้าติดเงื่อนไขให้เปิดตรวจ(Red Line) ใช้ระยะเวลา  30   นาที (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือตรวจพบความผิดซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียด)
                   -
ผู้ส่งออกนำของส่งออกไปฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
                   -
ผู้ส่งออกนำหลักฐานการส่งออก แจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรรับบรรทุก

      3. อัตราค่าธรรมเนียม
            3.1
การผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าสำหรับใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 200 บาท
            3.2 
การบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก ฉบับละ 70 บาท

       4.  แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ
           -
คำร้องขออุทธรณ์การประเมินค่าภาษีอากร (กรณีโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากร) โดยสามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่                                                          http://www.postalcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538637059

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:48:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ