ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 34 เข้าชมวันนี้
 • 2,455 เข้าชมเดือนนี้
 • 71,408 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

แนวทางการติดต่อราชการ

การติดต่องานธุรการ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
งานธุรการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
  การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการทั่วไปของด่านศุลกากร
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ไม่ต้องใช้เอกสารกรณีติดต่อสอบถาม หรือ
 2. เอกสารการนำส่ง การยื่นเรื่องราวคำขอตามลักษณะงานที่ต้องการสอบถาม
ขั้นตอนการติดต่อ
 1. ยื่นเอกสารให้เจ้าพนักงานประจำสำนักงานลงทะเบียนรับหนังสือ
 2. เจ้าพนักงานประจำสำนักงานนำเสนอเรื่องให้นายด่านศุลกากร หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
 3. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ไม่ต้องมีการพิจารณาได้ทันที
 4. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ต้องมีการพิจารณาได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการด้วยตนเอง ณ งานธุรการ
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการทางโทรศัพท์
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานธุรการ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 106 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การติดต่องานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
งานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
  การนำจ่ายหรือขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดอายุควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ จัดซื้อจัดจ้าง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง กรณีขอชื้อแบบการจัดจ้าง
 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมรับรองสำเนา
  2. กรณีที่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
 2. กรณีเป็นนิติบุคคล
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับมอบอำนาจและ ผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
ขั้นตอนการขอรับการบริการงานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ
 1. การติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประมูล ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารการประมูลได้ 2 วิธี คือ
  1. ทางเว็บไซน์กรมศุลกากร และเครือข่ายศุลกากร
  2. ประกาศเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.4
 2. การติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประมูล
  1. แจ้งเรื่องที่จะติดต่อขอรับ ขอซื้อแบบประมูลต่องานพัสดุ ของ ศภ.4 หรือด่านศุลกากร ที่ขายแบบประมูลแล้วแต่กรณี
  2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  3. ชำระเงินค่าแบบประมูลที่งานการเงินและการคลัง ตามราคาที่กำหนด (เฉพาะกรณีที่เป็นการจำหน่ายแบบประมูล)
 3. การขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1. ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อขอทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ทางโทรศัพท์
  2. บุคคลทั่วไปหรือผู้เข้าประมูล ติดตามทราบผลการประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งงานพัสดุ ได้รวบรวมเผยแพร่ทาง ทางเว็บไซน์กรมศุลกากร และเครือข่ายศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุฯ
แบบฟอร์มที่ใช้
  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุฯ
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 104
  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การติดต่องานการเงินและการคลัง

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
งานการเงินและบัญชี ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
 1. การรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากรและรายได้ทุกประเภท
 2. การคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร กรณีค้ำประกันเงินสดและหนังสือค้ำประกัน
ขั้นตอนการรับชำระ/วางประกันค่าภาษีอากร และรายได้ทุกประเภท
 1. ผู้มาติดต่อยื่นเอกสารเลขที่ใบขนสินค้าหรือเอกสารอื่น เพื่อขอชำระเงินพร้อมเงินสดหรือเช็ค หรือบัตรภาษี หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจำนวนเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน
 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบใบเสร็จรับเงินแก่ผู้มาติดต่อไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนการคืนค้ำประกันค่าภาษีอากร
 1. ขอรับหนังสืออนุมัติคืนค้ำประกันจากงานพิธีการด่านศุลกากร
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติถอนเงินประกันซึ่งนำฝากคลังจังหวัด(กรณีวางประกันเงินสด)
 3. แจ้งผู้มาติดต่อรับคืนเงินค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
 4. คืนเงินค้ำประกันด้วยเช็ค หรือหนังสือค้ำประกันแก่ผู้มาติดต่อ แล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานการเงินและการคลัง โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 202 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  แบบคำขอลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากร
ขั้นตอนการติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
 1. ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. อนุมัติ และบันทึกเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร สามารถดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่กำหนด
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยพิธีการ งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การติดต่อขอสำเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า บัญชีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือมอบอำนาจของบริษัท
ขั้นตอนการติดต่อขอรับรองเอกสาร
 1. ผู้มาติดต่อยื่นคำขอรับรองเอกสาร ต่อฝ่ายบริการศุลกากร
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเอกสาร เสนอนายด่านศุลกากร หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยพิธีการดำเนินการ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และสถานะข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก (0409)
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสาร
 5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงชื่อรับรอง
 6. ผู้มาติดต่อรับเอกสารที่จำลองเรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่าย
  ค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากร ที่ 170/2560
แบบฟอร์มที่ใช้
          คำร้องขอสำเนาใบรับรองฯ  

ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยพิธีการ งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 106 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การนำของเข้าทางเรือ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและ/หรือใบขนสินค้า เพื่อขอรับสินค้าจากอารักขาศุลกากร/โรงพักสินค้าขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า
 2. ผู้นำของเข้า/ตัวแทน จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบ กับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯจะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้า ขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร
 3. ชำระค่าภาษีอากร ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
  1. ชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา เมื่อ
  2. ชำระค่าภาษีโดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
  3. การวางประกันลอย กรณีใบขนสินค้าที่ต้องมีการวางประกัน
  4. กรณีวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา
 4. ตัดบัญชีสินค้าเพื่อตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการตรวจสอบ ข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้าสถานะพร้อมตัดบัญชีเพื่อตรวจปล่อยกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือโดยอัตโนมัติ
 5. รับของนำเข้าจากอารักขาศุลกากร
  1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งยกเว้นการตรวจ ให้ผู้นำของเข้ายื่นเอกสารในรูปแบบเอกสารแก่หน่วยบริการศุลกากร เช่น เอกสารแสดงการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาตตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า (SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ขอนำของออกจากโรงพักสินค้าได้
  2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ ให้ผู้นำของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าเพื่อเตรียมของให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงลายมือชื่อในใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) เพื่อไปยื่นต่อโรงพักสินค้า (ท่าเรือ) ให้นำของออกจากโรงพัก สินค้าได้
  3. ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ยื่นแสดงใบสั่งปล่อยสินค้า(SLIP) ต่อสถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อนำของออกจากท่าเรือ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจและควบคุมสินค้า งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า
  โทรศัพท์ 0-7433-1396 โทรสาร 0-7433-1396
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การส่งของออกทางเรือ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และ/หรือเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
 2. ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ณ ท่าเรือสงขลา(5701) หรืท่าที่จะส่งออก เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในการผ่านพิธีการฯ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
 3. ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร)ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ด่านศุลกากรสงขลา เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ข้อมูลใบขนฯ สถานะพร้อมตรวจปล่อย
 4. บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้าบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนกาขนย้ายของเข้ามาถึงสถานีรับบรรทุก
 5. ขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก/และตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า นำสินค้า พร้อมแสดงหรือแจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้า และใบชั่งน้ำหนักสินค้า (E.I.R) ยื่นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สถานีตรวจสอบ (Checking Post) เพื่อทำการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า
  1. กรณียกเว้นการตรวจ นำสินค้าเข้าเขตรับบรรทุก และรับบรรทุกลงเรือ
  2. กรณีเปิดตรวจ นำสินค้าไปยังจุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ
   • หากถูกต้องตามสำแดงในใบขนนำสินค้าขาออก นำเข้าเขตรับบรรทุกและรับบรรทุกลงเรือ
   • หากไม่ถูกต้องตามสำแดงในใบขนสินค้าขาออก ส่งดำเนินคดี
 6. การรับบรรทุกของส่งออกระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติหลังจากแจ้งรายงานเรือออก
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าขาออก
 2. ใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจและควบคุมสินค้า งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า
  โทรศัพท์ 0-7433-1396 โทรสาร 0-7433-1396
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การนำของถ่ายลำทางเรือ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. คำร้องขอปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าถ่ายลำ
 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L)
 3. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 4. บัญชีสินค้าสำหรับเรือ (MANIFEST) TRANSHIPMENT CARGO
 5. สัญญาทัณฑ์บน ของผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายลำได้ หรือวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด
 6. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีดำเนินการแทนผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. ลงทะเบียนรับคำร้องขออนุญาตขนสินค้าขึ้นบกและถ่ายลำสินค้า
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมบันทึกเสนออนุมัติ
 3. ผู้ขอถ่ายลำวางหลักประกันตามที่กรมศุลกากรกำหนด(กรณีไม่เป็นผู้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ถ่ายลำ)
 4. กรณีถ่ายลำไปบรรทุกท่าอื่น ให้ทำหนังสือไปสอบถามเรือที่จะถ่ายลำว่ามีอยู่จริง ให้ผู้จะทำ การขนส่งสินค้าถ่ายลำ จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 5. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าหรือข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางศุลกากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 6. เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรรับข้อมูลแล้วจะแจ้งกลับเลขที่ใบขนสินค้าหรือ เลขที่ รับข้อมูลการกำกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางศุลกากรให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ ถือเป็นการอนุญาตให้ ขนส่งสินค้าจากที่ทำการศุลกากรต้นทางไปยังที่ทำการศุลกากรปลายทางได้
 7. ในการถ่ายลำสินค้าจะถูกขนส่งภายใต้การควบคุมของศุลกากรระหว่างเรือที่จะทำการขนถ่ายกับเรือที่รับบรรทุกลง
 8. เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการถ่ายลำสำเร็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และระบบฯ จะรับบรรทุกอัตโนมัติ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9)
 2. คำร้องขอขนย้ายของถ่ายลำจากทำเนียบท่าเรือที่นำเข้าไปเก็บไว้ที่ทำเนียบท่าเรือเพื่อรอการถ่ายลำออกไป
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 106
  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การนำของเข้าทางไปรษณีย์

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และ
  1. บุคลธรรมดา นำบัตรประจำตัว หรือหลักฐานสำคัญประจำตัวอย่างอื่นมาแสดง
  2. นิติบุคคล นำหลักฐานตาม 1.1 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้รับของต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามมาแสดง
 2. ถ้าผู้รับไปรับของด้วยตอนเองไม่ได้ ให้ลงนามมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) และให้ผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ) นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ(มอบอำนาจ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ยื่นหลักฐาน ที่หน่วยธุรการเพื่อลงทะเบียนรับและกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจของในระบบศุลกากรไปรษณีย์
 2. ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ต่อหน้าผู้รับสิ่งของฯเพื่อประเมินราคาสิ่งของทางไปรษณีย์
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกการตรวจ/ประเมินบัญชีกำกับไปรษณีย์ ในระบบศุลกากรไปรษณีย์
  1. กรณีไม่มีภาระค่าภาษีให้ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์ และคำรับรองการได้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
  2. กรณีมีภาระภาษีให้ชำระภาษี(อากรปากระวาง) ให้เรียบร้อย แล้วลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์(ทั้งนี้ ราคาสินค้าพึงประเมิน FOB ไม่เกิน 40,000 บาท สามารถชำระอากรได้ทันที)
  3. กรณีราคาสินค้าพึงประเมิน FOB เกิน 40,000 บาท ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าทางระบบ E-Import แล้วยื่นชำระภาษีอากรเช่นเดียวกับการนำของเข้าปกติ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสินค้าเข้าในระบบ E-Import และให้ผู้รับสิ่งของ ลงนามรับสิ่งของในสมุดทะเบียนคุมไปรษณีย์
 4. รับมอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 106 หรือ 205
  โทรสาร 0-7433-1396
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CANET)

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)
 2. แบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)
 3. แบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ
 4. แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)
ขั้นตอนการดำเนินการ
  พิธีการส่งออกภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)ทั้งต้นขั้ว (EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีรายละเอียดสินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องสำแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการตรวจปล่อยสินค้า หรือชำระอากรแล้วแต่กรณี
  พิธีการนำของกลับเข้ามาภาใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้นำเข้ายื่นเอกสารแบบนำกลับเข้ามา (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (RE-IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-IMPORTATION VOUCHER) ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบต่อสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณาอนุมัติการยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้นำเข้าไปทำการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขา
  พิธีการนำเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้นำเข้ายื่นเอกสารแบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (IMPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
  พิธีการส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์
  1. ผู้ส่งออกยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก
  2. กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  เอกสารค้ำประกัน (A.T.A. CARNET)
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 205
  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การวางประกันค่าอากร

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
  การวางประกันของธนาคารหรือหนังสือสัญญาประกันการชำระเงินค่าภาษี ณ หน่วยการเงินของด่านศุลกากรสงขลา
 1. ให้แจ้งเลขที่ใบขนสินค้าและจำนวนค่าภาษีอากร เพื่อยื่นขอวางประกัน เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือบัตรภาษี หรือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ำประกันหรือหนังสือสัญญาประกันในกรณีประกันตนเองของหน่วยราชการ ได้ ณ หน่วยการเงิน
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินได้รับวางประกันแล้ว จะสั่งพิมพ์และลงนามในใบเสร็จรับเงิน เพื่อมอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้วางประกันทันที
 3. หนังสือสัญญาประกันในกรณีที่ธนาคารค้ำประกันและ/หรือหนังสือสัญญาประกันตนเอง ของหน่วยราชการ ให้หน่วยงานบัญชีและอากรเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือค้ำประกัน
 4. โดยใบเสร็จรับเงินมีรายการ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, เลขที่ชำระอากรหรือเลขที่วางประกันหรือเลขที่ยกเว้นอากร, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อผู้นำของเข้าผู้ส่งของออก, เลขที่ใบขนสินค้า และรายการภาษี ที่ชำระ เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยการเงิน โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 202 โทรสาร 0-7433-1310
  เจ้าหน้าที่หน่วยประเมินอากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 205 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การคืนเงินอากรทั่วไป

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  แบบ กศก.107
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. ยื่นคำขอคืนเงินอากร กศก.107 ต่อเจ้าหน้าที่รับชุดคำขอคืนเงินอากร
 2. เจ้าหน้าที่รับชุดคำขอ ตรวจสอบข้อมูลและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบชุดคำขอ โดยออกเอกสารแบบ กศก.110 ให้ไว้เป็นหลักฐาน
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชุดคำขอคืนอากร ตรวจสอบข้อมูลตามใบขนสินค้าขาเข้า
 4. เสนอขออนุมัติคืนเงินอากร ตามสิทธิ์ที่ได้รับคืนเงินอากรต่อผู้มีอำนาจอนุมัติชุดคำขอตามวงเงินที่ได้รับคืน
 5. ผู้มีอำนาจอนุมัติชุดคำขอ อนุมัติคืนเงินอากร พร้อมออกเลขที่ใบสั่งจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์
 6. เงินค่าอากรที่ได้รับอนุมัติให้คืนจะเข้าบัญชีธนาคารของ ผู้ยื่นคำขอคืนเงินอากรที่แจ้งไว้กับกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  แบบ กศก.107
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยการเงิน โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 202 โทรสาร 0-7433-1310
  เจ้าหน้าที่หน่วยประเมินอากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 205 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการเรือต่างประเทศ

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  หนังสือมอบอำนาจจากนายเรือ กรณีรายงานแทนนายเรือ
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
  นายเรือ/ตัวแทน เข้าไปรายงานเรือเข้าหรือออก ณ ศุลกสถาน และยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ คำขออนุญาตเปิดระวางเรือ
  1. การรายงานเรือเข้า
   • รูปแบบเอกสาร
    1. ตัวแทนเรือแจ้งกำหนดเรือเข้า ล่วงหน้าต่อฝ่ายบริการศุลกากร เพื่อกำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจรับเรือ
    2. ยื่นรายงานเรือเข้าจริง(เมื่อเรือเข้าถึงเขตท่า) พร้อมเอกสารประกอบแบบรายงานเรือเข้า (ใบแนบ 1) ได้แก่ บัญชีสินค้าสำหรับเรือ บัญชีชื่อคนโดยสารบัญชีของคนโดยสาร บัญชี ชื่อคนเรือ บัญชีของใช้สำหรับเรือ บัญชีของของคนเรือ บัญชีเครื่องอาวุธประจำเรือ อื่นฯ
    3. ลงรายละเอียดไว้ในสมุดทะเบียนเรือเข้าจากต่างประเทศหรือสมุดรับเรือ(แบบที 314)
    4. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจรับเรือและอนุญาตให้เปิดระวางเรือได้
   • ทางอิเล็กทรอนิกส์
   • ให้ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือเข้า ขออนุมัติเปิดระวางเรือ และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดในประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 โดยไม่ต้องจัดทำเป็นรูปแบบเอกสารอีกต่อไป
  2. การรายงานเรือออก
   • รูปแบบเอกสาร
    1. ยื่นรายงานเรือออกตามแบบรายงานเรือออกตามกฎหมายศุลกากร(ใบแนบ 7) ได้แก่ บัญชี ชื่อคนโดยสาร บัญชีของคนโดยสาร บัญชีชื่อคนเรือ บัญชีของใช้สำหรับเรือ บัญชีของของคนเรือ บัญชีเครื่องอาวุธประจำเรือ
    2. ยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกภายในกำหนด 6 วันนับแต่เรือออก
   • ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตัวแทนเรือดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือออก การอนุญาตพิเศษให้ขนสินค้าขาออกบรรทุกลงในเรือ และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดในประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมใบปล่อยเรือ (ใบแนบ ศ.7) ลำละ 200 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมประภาคาร เรียกเก็บตามระวางบรรทุกของเรือตามจำนวนรียีสเตอร์ตันเฉพาะเรือเกิน 35 ตัน ตันละ 12 สตางค์
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบแนบ 1 หรือ
 2. ใบแนบ 7
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจและควบคุมสินค้า งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า
  โทรศัพท์ 0-7433-1396 โทรสาร 0-7433-1396
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการเรือค้าชายฝั่ง

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เรือที่จะทำการค้าชายฝั่งและผู้ที่จะทำการค้าชายฝั่งได้นั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 • การแจ้งเรือเข้า
  1. ยื่นแบบใบแนบ 11 พร้อมสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ (CARGO BOOK) และก่อนที่เรือเริ่มทำการขนถ่ายสินค้าและไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างใดก็ตาม ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เรือค้าชายฝั่งมาถึงท่า จึงจะเริ่มทำการได้ ถ้าเรือเข้ามาถึงท่าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการไม่ประสงค์จะทำการขนถ่ายก็ผ่อนผันให้นายเรือไม่ต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดาภายใน 24 ชั่วโมง แต่นายเรือจะต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าก่อนเวลา 10.00 น. ในวันแรกที่เปิดที่ทำการศุลกากร
  2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตรวจรับเรือและลงชื่อในสมุดบัญชีสินค้าสำหรับเรือและใบรายงานเรือเข้า (ใบแนบ 11)
  3. ขนถ่ายสินค้าขาเข้า
 • การแจ้งเรือออก
  1. ก่อนเรือค้าชายฝั่งจะออกจากท่าแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ภายในราชอาณาจักร นายเรือต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา (ใบต่อท้ายใบแนบ 11 แบบที่ 376) เป็นฉบับคู่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรลงลายมือชื่อและประทับตราใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดาเมื่อนายเรือได้ชำระค่าธรรมเนียมปล่อยเรือและค่าธรรมเนียมประภาคารเรียบร้อยแล้ว และให้คืนต้นฉบับแก่นายเรือ
  2. บรรดาเรือที่ออกไปไม่ว่าจะมีสินค้าหรือมีแต่อับเฉา ก็ต้องมีใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา
  3. เรือค้าชายฝั่งทุกลำ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเรือชนิดใดจะต้องมีสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ (CARGO BOOK) ตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บันทึกข้อความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยวแจ้งประเภท ปริมาณสินค้าที่บรรทุก วัน เดือน ปี และท่าที่ออกเรือกับวัน เดือน ปี และท่าที่เรือไป ถึงและที่ถ่ายสินค้าออก ชื่อนายเรือ ชื่อผู้บรรทุก และชื่อผู้รับของปลายทางเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย โดยใช้สมุดที่กรมศุลกากรจัดพิมพ์
  4. เมื่อเรือค้าชายฝั่งบรรทุกสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วให้นายเรือบันทึกรายการสินค้าไว้ในสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ และถ้าเป็นสินค้าที่ต้องทำใบขนสินค้าชายฝั่งก็ให้ลงเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าวไว้ด้วยกับให้บันทึกรับรองไว้ในตอนสุดท้ายของรายการสินค้ามีข้อความว่า "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสินค้าตามรายการทั้งหมดนี้ถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ" แล้วลงลายมือชื่อ นายเรือและวัน เดือน ปี ไว้ด้วย เจ้าหน้าที่ต้องตรวจก่อนรับรองสมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ
ค่าใช้จ่าย
 1. ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
 2. ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือ 100 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมประภาคาร เรียกเก็บตามระวางบรรทุกของเรือตามจำนวนรียีสเตอร์ตัน เฉพาะเรือเกิน 35 ตัน ตันละ 12 สตางค์
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบแนบ 11 (ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา)
 2. สมุดบัญชีสินค้าประจำเรือ
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจและควบคุมสินค้า งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า
  โทรศัพท์ 0-7433-1396 โทรสาร 0-7433-1396
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการเขตปลอดอากร (FREE ZONE)

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. กรณีการนำของเข้าไปในหรือออกจากเขตปลอดอากรในนามของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ผู้นำของเข้าหรือผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องแจ้งการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ เขตปลอดอากรทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการผ่านพิธีการศุลกากร
 2. การผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
  1. การนำของเข้าเขตปลอดอากรของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อใช้ในเขตปลอดอากรที่เป็นของยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
   1. ให้ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง
   2. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและได้ตรวจปล่อยออกจากท่า ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่า ทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในเขตปลอดอากรได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  2. การนำของออกจากเขตปลอดอากรของที่จะทำการปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อทำการ ขนย้ายไปยังท่า ที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นภาษีอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   1. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
   2. ให้ผู้ส่งของออกจากเขตปลอดอากรส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรไปยัง ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่จะทำการส่งของออก
  3. ของขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำของที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
   1. การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรจัดทำข้อมูลการส่งข้อมูลใบขนสินค้า ขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด ก่อนการขนย้ายของดังกล่าวเข้าไปในเขตปลอดอากร ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากร (ใบขนฯD) โดยถือเป็นการยื่นเอกสารใบแนบ 4 ใบขนสินค้าขาออกต่อศุลกากรแล้ว
   2. การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากร การขนย้ายสินค้าไปยังเขตปลอดอากรให้ผู้ควบคุมยานพาหนะแสดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าในเขตปลอดอากรที่กำกับของนั้นพร้อมเอกสารใบส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
   3. ในการตรวจสอบสินค้าที่จะนำผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจตรวจสอบของขาออกที่นำผ่านเข้าในเขตปลอดอากรเป็นครั้งคราว
   4. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการตัดบัญชีเพื่อรับบรรทุกของที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยอัตโนมัติ
  4. ของขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราช อาณาจักร หรือเพื่อโอนไปยังเขตปลอดอากรอื่น หรือสิทธิยกเว้นอากรอย่างอื่น
   1. ให้ผู้นำของออกจากเขตปลอดอากรเป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอด
   2. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร (ใบขนฯ C)
   3. การตรวจของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเข้าปลอดอากรต้องดำเนินการก่อนการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   4. นำของที่ตรวจสอบแล้วออกจากเขตปลอดอากรได้
  5. การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภค หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรโดยเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
   1. ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรซึ่งนำของที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อนำเข้ามาในเขตปลอดอากรนั้น เป็นผู้จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด
   2. แล้วเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อขอชำระภาษีอากร ก่อนการบริโภคหรือนำของนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
   3. การตรวจสอบของให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการนำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
   4. เมื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจพร้อมวันที่ ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
   5. ให้นำของที่ตรวจสอบแล้วไปบริโภคหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ ได้
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าขาเข้า หรือ
 2. ใบขนสินค้าขาออก หรือ
 3. ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือ
 4. ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บน

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ไม่มี
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
 1. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนภายใต้การควบคุมทางศุลกากร ไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า
  1. ให้ผู้นำของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ตรวจปล่อยของโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและนำเก็บเข้าคลังฯ
  3. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนและได้ตรวจปล่อยออกจากท่า ที่ หรือสนามบินที่นำเข้าแล้ว ให้ถือว่าได้จดแจ้งรายละเอียดแห่งของที่ขนขึ้นเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั้งชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากรถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 2. ของที่นำออก จะทำการปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อทำการขนย้ายไปยังท่า ที่ หรือสนามบินเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ว่าจะปล่อยออกในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือสภาพอื่น
  1. ให้ผู้ส่งของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากรสุดท้ายที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนหรือย้ายขนของเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  2. ให้ผู้ส่งของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนการขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนที่เก็บของนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำกับการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปยัง ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่จะทำการส่งของออก
  3. นำของไปส่งออกไปยัง ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่จะทำการส่งของออกเพื่อทำการรับบรรทุก
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้าเข้าคลัง
 2. ใบขนสินค้าออกจากคลัง
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องมาแสดง
  ใบขนสินค้า JDA
ขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนงาน
  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการนำเข้า การส่งออก และการเคลื่อนย้ายของในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ให้ยื่นใบขนสินค้าได้ที่ด่านศุลกากรสงขลา
 1. การปฏิบัติพิธีการนำเข้า
  1. ผู้นำเข้า/ตัวแทน ยื่นใบขนสินค้า JDA 1 พร้อมสำเนา 4 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ คือ B/L, INVOICE, PACKING LIST และเอกสารจำเป็นอื่น ต่อหน่วยพิธีการศุลกากรเพื่อลงทะเบียนใบขนสินค้าในสมุดควบคุมใบขนฯ
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบรายละเอียดที่สำแดงในใบขนสินค้าและเอกสารประกอบให้ตรงกัน
  3. ตรวจปล่อยของขาเข้า ณ ด่านศุลกากรสงขลา หรือแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมแล้วแต่กรณี
  4. การนำของเข้าทางท่าหรือที่อื่นที่มิใช่ด่านศุลกากรสงขลา ผู้นำของเข้าหรือผู้รับมอบอำนาจยื่น คำขออนุญาตขนย้าย พร้อมสำเนาจำนวน 2ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้า พร้อมสำเนาบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรับรองสำเนาบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เฉพาะรายการที่ขอขนย้าย
  5. ท่าหรือที่ที่นำของเข้า ออกเลขที่รับใบคำขออนุญาตขนย้ายเรียงลำดับก่อนหลังเป็นรายปีตรวจสอบรายการในคำขอฯ ให้ตรงกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ มอบสำเนา 1 ฉบับ เป็นใบสั่งปล่อยให้เจ้าของ โรงพักสินค้า และเก็บสำเนาอีก 1 ฉบับ ไว้
  6. เจ้าหน้าที่ ตรวจปล่อยสินค้า โดยตรวจสอบ เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ให้ตรงกับบัญชี สินค้าสำหรับเรือ แล้วมัดลวดประทับตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC.ที่ประตูคอนเทนเนอร์หรือรถตู้ทึบ หรือ มัดลวดโดยวิธีอื่นตามที่ร้องขอ
  7. มอบต้นฉบับคำขอฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้นำของเข้า ขนของไปยังด่านศุลกากรสงขลา โดยบรรจุและผนึกซองตามระเบียบ และให้ขนย้ายของไปยังด่านศุลกากรสงขลา โดยทางรถไฟ รถยนต์ หรือสายการบินภายในประเทศ ตามทางอนุมัติโดยไม่ต้องคุมส่ง
  8. เมื่อขนส่งของถึงด่านศุลกากรสงขลา ด่านฯ สงขลา จะตรวจสอบ ดวงตราตะกั่ว กศก. หรือ RTC หากอยู่ในสภาพเรียบร้อยให้ดำเนินพิธีการเพื่อนำของเข้าไปยังเขตพื้นที่พัฒนาร่วมได้
 2. การปฏิบัติพิธีการส่งออก
  1. ผู้ส่งออก/ตัวแทน ยื่นใบขนสินค้า JDA 2 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 4 ชุด และเอกสารประกอบ คือ INVOICE, B/L, PACKING LIST ใบรับรองปริมาณ และเอกสารจำเป็นอย่างอื่น ต่อหน่วยงานพิธีการเพื่อลงทะเบียนในสมุดควบคุมใบขนสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบรายการสำแดงในใบขนสินค้า และเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ตรงกัน และตรวจสอบกับใบรับรองปริมาณของที่ส่งออก
  3. ตรวจปล่อยของขาออกให้ตรวจ ณ ด่านศุลกากรสงขลา หรือแท่นขุดเจาะ แล้วแต่กรณี
 3. การปฏิบัติพิธีการเคลื่อนย้ายของจากไทยเข้าไปในพื้นที่พัฒนาร่วม
  1. ของที่เคลื่อนย้ายจากประเทศไทยเข้าไปยังพื้นที่พัฒนาร่วมให้ปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรสงขลา ด้วยแบบใบขนสินค้า JDA 3 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 4 ชุด และเอกสารประกอบ
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้า JDA 3 เช่นเดียวกับ JDA 1, 2
ค่าใช้จ่าย
  ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมศุลกากร
แบบฟอร์มที่ใช้
 1. ใบขนสินค้า JDA 1
 2. ใบขนสินค้า JDA 2
 3. ใบขนสินค้า JDA 3
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 106 หรือ 205
  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การติดต่องานคดี

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  เอกสารเกี่ยวกับคดี
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  ความผิดคดี ด้านพิธีการศุลกากร (สำแดงเท็จ, สำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร, ปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง,หรืออื่น ๆ)
  1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ส่งเรื่องให้งานคดีพิจารณา
  2. เจ้าหน้าที่คดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความผิด
  3. ผู้ประกอบการ, ผู้นำเข้า ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
   • ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (หากมี)
   • ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา (หากมี)
   • ตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง (หากมี)
  4. เจ้าหน้าที่คดี พิจารณาสั่งคดีตามเกณฑ์ระงับคดีที่กรมกำหนด เพื่อชำระค่าปรับและ/หรือชำระภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน
  5. กรณีคดีที่ไม่อาจรับทำความตกลงระงับคดีได้ด้วยเหตุอื่น หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านคดี เจ้าหน้าที่คดีรวบรวมพยานหลักฐานส่งดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีถึงที่สุด
ความผิดคดีด้านการลักลอบหนีศุลกากรหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบหนีศุลกากร
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด จับกุมผู้ต้องหาและของกลาง
 2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุม นำส่งพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่อำนาจการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากกรณีผู้ต้องหาไม่ขอต่อสู้คดีในชั้นศาลมีความประสงค์ระงับคดีในชั้นศุลกากร ชอบที่จะยื่นคำร้องขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรได้ตามเกณฑ์ ที่กรมกำหนด
 3. กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ตรวจพบความผิดและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางผู้จับกุมนำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งงานคดีด่านฯดำเนินการตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ของกลาง

ของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรต้องส่งมอบให้อยู่ในความอารักขาของพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งหมายถึงด่านศุลกากรที่ใกล้ที่สุดหรือด่านศุลกากรที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเก็บรักษา และดำเนินการจัดเก็บของกลางแทนกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานคดี โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 101 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

การติดต่องานสืบสวนและปราบปราม

สถานที่ติดต่อและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
งานสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรในสังกัด
  ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายศุลกากร ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินสินบนจำนวน 30 % จากเงินค่าขายของกลางหรือจากเงินค่าปรับจากการตรวจสอบการกระทำความผิด การแจ้งเบาะแสจึงมีความปลอดภัยสูง และถือเป็นการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีอย่างหนึ่ง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายศุลกากร สามารถติดต่อฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือด่านศุลกากรที่มีอำนาจ ได้ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง
ขั้นตอนการติดต่องานสืบสวนและปราบปราม
 1. บันทึกใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306ก.) โดยทำเป็น 2 ฉบับ ต้นฉบับสำหรับผู้รับแจ้งความนำจับ และคู่ฉบับสำหรับผู้แจ้งความนำจับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. ใบแจ้งความนำจับ หรือจดหมาย หรือโทรเลข ที่ถือว่าเป็นใบแจ้งความนำจับหรือ บันทึกการ รับแจ้งความทางโทรศัพท์ตามลงเลขหมายทะเบียนควบคุม
 3. ผู้รับแจ้งความนำจับส่งสำเนาเอกสารที่ได้รับรองความถูกต้องแล้วนั้นไว้เป็นหลักฐานควบคู่ กับทะเบียนควบคุม
 4. ในกรณีที่ไม่อาจทำใบแจ้งความนำจับ เช่น เป็นการแจ้งโดยทางจดหมาย หรือโทรเลขให้ถือว่าจดหมายเป็นใบแจ้งความนำจับในกรณีที่ได้แจ้งความนำจับทางโทรศัพท์ ผู้รับแจ้งจะบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานแล้ว ถ้าประสงค์จะขอรับเงินสินบนให้ติดต่อกับผู้รับแจ้งเพื่อทำใบแจ้งความตามข้อ 1 ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งทางโทรศัพท์
 5. ผู้รับรองในใบแจ้งความนำจับ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรตำแหน่งนายตรวจศุลกากรหรือ เทียบเท่า หรือนายด่านศุลกากรหรือผู้รักษาการแทนขึ้นไป หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานศุลกากรและต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเขตที่มีการแจ้งความนำจับ
 6. ผู้แจ้งความนำจับต้องยื่นคู่ฉบับใบแจ้งความนำจับต่อด่านศุลกากรที่ดำเนินคดีและเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล เพื่อตรวจสอบกับต้นฉบับก่อนเบิกสินบนรางวัล
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานสืบสวนและปราบปราม โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

พิธีการ X-Ray สินค้า

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 0-7433-3197-8 โทรสาร 0-7433-310
  e-Mail Address: 75140000@customs.go.th
  http://songkhla.customs.go.th
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ใบขนสินค้าขาเข้า/ใบขนสินค้าขาออก และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. เจ้าหน้าที่คัดเลือกตู้รถสินค้าหรือยานพาหนะอื่นๆ ที่สงสัยหรือติดเงื่อนไขความเสี่ยง (Profile) รวมถึงที่ไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง (กรณีมีเหตุอันควรสงสัย)
 2. ลงทะเบียนใบขนฯ(แบบ ศ.บ.1)
 3. ผู้นำเข้า/ส่งออกนำใบขนฯและเอกสารประกอบ พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์มายังหน่วยเอกซเรย์
 4. หน่วยเอกซเรย์ ทำการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่นำรถคอนเทนเนอร์, รถสินค้าและยานพาหนะอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสอบเข้าจอดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
  2. เจ้าหน้าที่ทำการสแกนเอกสารต่าง(ใบขนฯและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
  3. ทำการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอกซเรย์ แจ้งผลการตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์โดย
   • กรณีไม่พบสิ่งผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบว่า "ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วปกติ" เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยสินค้าจะได้สั่งปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรต่อไป
   • กรณีพบสิ่งผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบว่า "ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แล้วเห็นควรให้เปิดตรวจตู้ หมายเลข...." และพิมพ์ภาพถ่ายผลการเอกซเรย์ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจปล่อย เพื่อใช้ประกอบการตรวจปล่อยสินค้า แล้วส่งใบขนสินค้าและเอกสารประกอบให้หน่วยงาน ตรวจปล่อย เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจปล่อยสินค้าแล้วให้บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบในแผ่นภาพถ่ายการเอกซเรย์ดังกล่าวเพื่อเจ้าหน้าที่เอกซเรย์จะได้นำมาบันทึกผลการตรวจสอบในระบบเอกซเรย์ต่อไป
  5. กรณีตรวจพบความผิดให้แจ้งหน่วยเอกซเรย์ทราบด้วย
 5. ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอื่นๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
ติดต่อ
  เจ้าหน้าที่งานพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 205
  โทรสาร 0-7433-1310
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 122 โทรสาร 0-7433-1310
 • หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 117 โทรสาร 0-7433-1310
 • นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-7433-1397-8 ต่อ 103 โทรสาร 0-7433-1310

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม 2566 15:33:55
จำนวนผู้เข้าชม : 8,712
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ