ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 2 เข้าชมวันนี้
 • 784 เข้าชมเดือนนี้
 • 53,428 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

ผลการสำรวจของธนาคารโลก

ผลสำรวจของธนาคารโลก

ผลสำรวจของธนาคารโลกในการจัดลำดับความยาก-ง่ายของประเทศต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business): สิ่งยืนยันความมุ่งมั่นของกรมศุลกากร

กรมศุลกากร - จากรายงานผลสำรวจล่าสุดของการจัดลำดับความยาก-ง่ายในการดำเนินธุรกิจปีล่าสุด (Doing Business 2009) ของประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 181 ประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกเป็นประจำทุกปีนั้น โดยคณะผู้ศึกษาของธนาคารโลกได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลรายละเอียดช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 (เป็นเวลา 15 เดือน) และได้จัดลำดับความยาก-ง่าย ทั้งในภาพรวม และในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้
 1. การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ (starting a business)
 2. การขอใบอนุญาตก่อสร้าง (dealing with construction permit)
 3. การจ้างแรงงาน (employing worker)
 4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (registering property)
 5. การขอสินเชื่อ (getting credit)
 6. การให้ความคุ้มครองนักลงทุน (protection investors)
 7. การชำระภาษี (paying taxes)
 8. การค้าระหว่างประเทศ (trading across border)
 9. การบังคับสัญญา (enforcing contracts)
 10. การยกเลิกธุรกิจ (closing business)
จากการสำรวจพบว่า ในภาพรวม ธนาคารโลกได้จัดลำดับความยาก-ง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้น กล่าวคือ เลื่อนจากลำดับที่ 19 ในปีที่แล้ว มาเป็นลำดับที่ 13 ในปีปัจจุบัน และหากดูรายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลให้ลำดับของประเทศไทยดีขึ้นนั้น พบว่า ธนาคารโลกได้เลื่อนลำดับของปัจจัยย่อยในแต่หัวข้อให้ดีขึ้นเกือบทุกหัวข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งธนาคารโลกได้จัดลำดับความยาก-ง่ายในเรื่องปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ จากลำดับที่ 51 มาเป็นลำดับที่ 10 ซึ่งถึงแม้ว่าลำดับในเร่องนี้ของไทยจะยังด้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 1 และ 2 มาโดยตลอด แต่ลำดับของประเทศไทยที่จัดล่าสุดนี้ ก็ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ เยอรมัน (11) เกาหลี (12) เนเธอร์แลนด์ (13) สหรัฐ (15) ญี่ปุ่น (17) ฝรั่งเศส (22) นิวซีแลนด์ (23) อังกฤษ (28) มาเลย์เซีย (29) อินโดนีเซีย (37) ออสเตรเลีย (45) ฟิลิปปินส์ (58) ฯลฯ

หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเรื่องระยะเวลาเรื่องการค้าระหว่างประเทศของไทยจากผลสำรวจ พบว่า ระยะเวลาที่ใช้นับแต่การตกลงสัญญาจนกระทั่งสินค้าถูกส่งมอบให้ผู้ซื้อสำหรับการนำเข้าใช้เวลาทั้งสิ้น 13 วัน (เทียบกับระยะเวลาเฉลี่ยของภูมิภาค 24.5 วัน และของกลุ่ม OECD 11.4 วัน) ขณะที่การส่งออกใช้เวลา 14 วัน (เทียบกับระยะเวลาเฉลี่ยนของภูมิภาค 23.3 วัน และของกลุ่ม OECD 10.7 วัน)

ในการสำรวจนี้ คณะผู้ศึกษาได้วัดเวลาในรายละเอียดต่างๆ โดยแบ่งเป็น
 1. ระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร (document preparation)
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการออกของและการควบคุมทางเทคนิค (customs clearance and technical control)
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในท่าเรือ/ท่าเรือ (port and terminal handling)
 4. ระยะเวลาสำหรับการขนส่งภายในประเทศ (inland transportation and handling)
ซึ่งจากผลสำรวจ พบว่า ในส่วนของการออกของและการควบคุมทางเทคนิคซึ่งกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักนั้น พบ ว่า ใช้เวลาเพียงร้อยละ 7.14 และร้อยละ 7.69 ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการส่งออกและนำเข้า ตามลำดับ ขณะที่เวลาส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 57-61 ใช้ในการเตรียมเอกสาร (Document preparation)

จากผลการสำรวจดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของไทยเมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัดดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่กรมศุลกากรได้นำวิสัยทัศน์และภารกิจของกรมฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นศุลกากรมาตรฐานโลกที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกรมฯ ได้นำมาตรการและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ตลอดจนการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และอื่นๆ เพื่อลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบโลจิสติกส์ของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

เจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นของไทยทัดเทียมนานาประเทศ
กรมศุลกากรได้มุ่งมั่น ถือเป็นเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาปรับปรุงงานศุลกากรให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ควบคู่กับการป้องกันปราบปรามผู้ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสังคม ชุมชนการค้าที่ดำเนินโดยสุจริต และประชาชน ให้พ้นจากสินค้านำเข้า/ส่งออกที่ไม่พึงปรารถนา และไม่เป็นที่ยอมรับของสิงคมโลกอีกด้วย
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 ตุลาคม 2559 14:52:05
จำนวนผู้เข้าชม : 2,796
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ