ด่านศุลกากรสงขลา
Songkhla Customs House
 

นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์
นายด่านศุลกากรสงขลา

พิธีการศุลกากร

ความรู้น่าสนใจ

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 20 เข้าชมวันนี้
  • 1,129 เข้าชมเดือนนี้
  • 75,154 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ 074-331397-8
โทรสาร : 074-331310
อีเมล์ : 75140000@customs.go.th

การชำระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill-Payment)
การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันของกรมศุลกากรมี 3 วิธี

1.?การชำระด้วยตนเอง?ที่หน่วยรับชำระเงินทุกที่ของกรมศุลกากร โดยสามารถชำระด้วย

1.1 เงินสด หรือ บัตรภาษี

1.2 บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต

1.2.1 บัตรเดบิตจะไม่เสียค่าบริการ

1.2.2 บัตรเครดิตของทุกธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1.3 เช็ค (cheque) ของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ำประกันและได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทั้งนี้เช็คส่วนตัวไม่สามารถนำมาชำระภาษีได้

1.3.1 การสั่งจ่าย ให้ขีดคร่อม และ ขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ" ออก

1.3.2 ให้สั่งจ่ายในชื่อ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย ... (ชื่อผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออก/อื่น ๆ ..."

หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้

"The Customs Department?(Suspension)?by ...(name of importer/exporter or etc.)..."?(ตามประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 19/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552)

ห้ามสั่งจ่ายค่าภาษีรวมกับค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร

1.3.3?การสั่งจ่ายค่าธรรมเนียม ให้สั่งจ่าย "กรมศุลกากร โดย ชื่อผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก......................"

? เมื่อชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยการเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน กศก. 122?การแก้ไข หรือขอจำลองใบเสร็จรับเงิน ต้องมายื่นคำร้องขอดำเนินการกับหน่วยงานที่รับชำระค่าภาษีอากร


2.?การชำระเงินในระบบ?e-Payment?คือ การชำระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า เพื่อตัดบัญชีธนาคารของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของ ตามที่ได้แจ้งชื่อ " ธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร " ไว้ในทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากร

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของที่มีชื่อในใบขนสินค้า สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรผ่านระบบ?e-Tracking?โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก.?123
3.?ชำระเงินในระบบ?e-Bill Payment?คือ การใช้เอกสารตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งมี?QR Code?หรือ?Bar Code?หรือเลขอ้างอิงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้น ไปชำระเงินค่าภาษีอากร ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือ?Internet Banking?หรือ?ATM?หรือช่องทางการรับชำระเงินอื่นๆ ของธนาคาร หรือ ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่ทำความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิชของ 7-11 และ บิ๊กซี

? ? ?ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก หรือตัวแทนออกของ สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผ่านระบบ?e-Tracking?โดยจะได้ใบเสร็จรับเงิน กศก.?123 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 มีนาคม 2566 13:59:25
จำนวนผู้เข้าชม : 2,063
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสงขลา
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-331397-8
อีเมล์ : 400996@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสงขลา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสงขลา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ